Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
232 posty 0 komentarzy

Okiem Suwerena

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty

Pozew - przeciwko Premierowi Morawieckiemu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wnosimy do Sądu o wydanie nakazu i zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów - zakazania wszystkim pracownikom stosowania §27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym, mój adwokat wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew - w  moim imieniu - 
przeciwko Premierowi Morawieckiemu o ochronę dóbr osobistych (zdrowie). Wnosimy do Sądu m.in.
o zabezpieczenie roszczenia poprzez:

- wydanie zarządzenia tymczasowego i zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów na czas trwania postępowania
do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

Pozew w załączeniu.

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat dr hab. Arkadiusz Barut

48-300 Nysa, ul. Ks. Kądziołki 2/2,
tel. (77) 433 69 51, 661 239 266
Nysa, 14.10.2020 r.

                                          Sąd Okręgowy w Warszawie
                                          Wydział II Cywilny

                                          Wartość przedmiotu sporu: 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
                                                 

                                           Powód:
                                           Janusz Sanocki PESEL: 54030507435, zam. ul. Orla 6, 48-300 Nysa,
                                           reprezentowany przez adw. dr hab. Arkadiusza Baruta

                                           Pozwany:
                                           Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3,
                                           00-583 Warszawa

                                           POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

                                           W imieniu Janusza Sanockiego (pełn. w zał.) wnoszę o:

1. zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758);

2. z ostrożności procesowej, jako żądanie ewentualne, zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do nakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) zgodnie z zasadami proporcjonalności i humanitaryzmu;

3. w każdym wypadku o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu;

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zadośćuczynienia w kwocie 5.000 tys. zł;

5. zabezpieczenie roszczenia poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego - zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów na czas trwania postępowania do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej
stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758);

6. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pozwu na fakty tam wskazane;

7. rozpoznanie sprawy na rozprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

Zawiera ono m. in. przepis, że (§ 27 ust. 1-3): Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kaskuochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa; w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej
w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, w zakładach pracy oraz w budynkach
użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
za budynek użytecznościpublicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub
usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w trakcie sprawowania
kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym
na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Do odwołania nakładasię obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w
rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Nadto, w ust. 3 wskazuje się wyjątki od tego obowiązku, w tym niemożność zakrywania ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Jako podstawę wydania w/w rozporządzenia wskazane zostały art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8- 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

Pozwany Prezes Rady Ministrów oraz podlegli mu pracownicy administracji rządowej wielokrotnie publicznie zapowiadali stosowanie w/w reguł „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej,” traktowanie ich jako podstawy prawnej do wymierzania mandatów karnych i kar administracyjnych - uczynili tak np. minister zdrowia oraz komendant główny policji na konferencji prasowej w dniu 6 października 2020 r. okoliczności notoryjne.

Podzielone są zdania naukowców na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii, a także, czy władz Rzeczypospolitej Polskiej są właściwe okoliczności notoryjne, dodatkowo w zał. wydruki ze stron internetowych, z ostrożności wnoszę o ich dopuszczenie jako dowodu na okoliczność, że zdania naukowców
na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii są podzielone.

• https://dorzeczy.pl/kraj/155022/strach-niestety-odebral-rozum-wielu-osobom-dr-chazan-oobostrzeniach-zwiazanych-z-epidemia.html

• https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,prof--ryszarda-chazan-okoronawirusie-i-lockdownie--trudno-mi-uwierzyc--jak-latwo-odgornymi-decyzjami-udalosie-zatrzymac-caly-swiat,artykul,27167777.html

• https://dorzeczy.pl/kraj/156431/prof-chazan-czy-te-kilka-miesiecy-zupelnie-odebralo-namzdolnosc-zdrowego-myslenia.html

• https://radiowarszawa.com.pl/prof-wlodzimierz-gut-maski-moga-byc-tak-samo-grozne-jakkoronawirus/

• https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczki-niepomoga-rozmowa/ar/c1-14919962

• https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Lekarka-twierdzi-ze-koronawirus-to-paranojaDolnoslaska-Izba-Lekarska-wszczela-postepowanie,209670,2.html

• https://ezg24.net/wiadomosci/lodzkie/dr-milewski-kwarantanna-jest-bledem-to-rozmontujepanstwo-skutki-gospodarcze-beda-dotkliwsze-zobacz-wideo

• https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-zwolnieniu-z-noszenia-maseczki-czylekarz-ma,503638.html

• https://www.rp.pl/Zdrowie/310089907-Koronawirus-by-odslonic-twarz-potrzebne-ma-byczaswiadczenie.html

Przeciwko istnieniu stanu epidemii przemawiają też interpretacja powszechnie znanych faktów według zasad doświadczenia życiowego, w tym częstych zmiany przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowiska co do rozmiarów zagrożenia i sposobów walki z nim, a także okoliczności, że większość osób wskazywanych przez organy władzy publicznej jako ofiary epidemii była w bardzo podeszłym wieku i cierpiała na tzw. choroby towarzyszące. Wielu pulmonologów stwierdza, że zakrywanie twarzy jest szkodliwe dla zdrowia.

Okoliczności notoryjne, dodatkowo w zał. wydruki ze stron internetowych
• https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83363%2Chiszpanscy-pulmonolodzymaski-powinny-byc-zdejmowane-po-45-minutach.html, z ostrożności wnoszę o ich dopuszczenie jako dowodu na okoliczność, że zdania naukowców na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii są podzielone>

Powód jest politykiem, wydawcą, był posłem na sejm VIII kadencji.
Bardzo często przebywa w przestrzeni publicznej; okoliczności notoryjne, dodatkowo przesłuchanie powoda
Powód nie może, ze względu na stan zdrowia, zakrywać twarzy. Cierpi na przewlekłe zapalenie zatok.
W 2006 r przeszedł zabieg RAWOR małżowiny, a przed laty Tonsillectomię.
Wpaździerniku 2018 r. przeszedł septopastykę, konchoplastykę i FESS.
Występuje u niego spływaniewydzieliny po tylnej ścianie gardła i uczucie duszności. Drożność nosa jest upośledzona, w prawej jamie występuje zrost wewnątrznosowy, jama gardła jest przekrwiona i spulchniona.

Wnoszę o dopuszczenie dowodu z:

1. zaświadczenia lekarskiego z dnia 27.02.2019 r.

2. przesłuchania powoda na okoliczność stanu zdrowia powoda skutków, jakie dla powoda miałoby ciągłe zakrywanie twarzy.

Działania pozwanego są w oczywisty sposób bezprawne. Przepisy, których stosowanie „z całą surowością” itd. zapowiadają podlegli mu urzędnicy nie mają umocowania ustawowego i są sprzeczne z Konstytucją.
Żaden z przepisów wskazanych jako podstawa prawna wydania rozporządzenia nie przewiduje obowiązku zakrywania twarzy ani w ogóle noszenia określonego rodzaju odzieży.

Przepisy te stosuje się nadto do osób chorych lub podejrzanych o zakażenie – a zatem nie do całości zbioru adresatów norm prawnych danego suwerena. Przepisy rozporządzenia naruszają w ten sposób art. 31 ust. 3
oraz 92 ust. 1, a także art. 233 Konstytucji.

Nadto w/w rozporządzenie, wprowadzając określone nakazy i zakazy, w tym wymienione w § 27 naruszają szereg innych przepisów Konstytucji, w tym art. 2 – zasadę demokratycznego państwa prawnego i będącą jej aspektem zasadę proporcjonalności, jak również art. 41 ust. 1 (gwarancję nietykalności osobistej i wolności osobistej).

W szczególności nie ma podstaw by stosować tak daleko idące ingerujące w zapisane w konstytucji wolności
w sytuacji, gdy istnieją istotne wątpliwości co do rozmiarów zagrożenia, a nadto celowości stosowania obowiązków nim przewidzianych, nie zostały też wzięte pod uwagę wiążące się z nimi niebezpieczeństwa.

Powyższa ocena prawna znalazła już odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w
postanowieniu Sądu Rejonowego w Kościanie z 3 czerwca 2020 r. (II W 7120).
Zapowiedź pozwanego i podległych mu urzędników, że nie tylko będą stosowali wyżej wskazany przepis §27 rozporządzenia, ale nadto stosowali go „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej” powoduje więc zagrożenia dobra osobistego powoda wprost wskazane w art. 23 k.c. – zdrowie.

Działania te są bezprawne, naruszają bowiem przepisy wyżej wskazane. Co więcej, nawet gdyby § 27 wyżej wskazanego rozporządzenia był zgodny z prawem, to zapowiedź pozwanego i podległych mu urzędników, że
nie tylko będą stosowali wyżej wskazany przepis, ale nadto stosowali go „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej” narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji - zasadę proporcjonalności.

Usunięcie zagrożonego dobra osobistego powoda (zdrowia) wymaga, aby sprawca zagrożenia wydał podległym mu pracownikom administracji rządowej, w tym ministrom, zakaz stosowania bezprawnych i szkodliwych reguł.

Zauważyć należy, że Konstytucja RP powierza Prezesowi RM kierownictwo w zakresie prac całej Rady,
a zarazem indywidualną koordynację i kontrolę pracy wszystkich jej członków oraz rolę zwierzchnika służbowego całego personelu pracowniczego administracji rządowej.

Kierownictwo to obejmuje nie tylko aspekt formalny (przewodniczenie posiedzeniom rządu i zarządzanie innymi formami jego działania), ale też uprawnienia do merytorycznego ingerowania w prace rządu, z prawem
wydawania jego członkom wiążących poleceń (Art. 148 Konstytucja RP red. Safjan/Bosek, www.legalis.pl).
Oczywiste jest również, że brak zabezpieczenia pozbawi wierzyciela (powoda) zaspokojenia, bowiem w trakcie długotrwałego procesu powód może, na skutek bezprawnych działań, zapowiadanych przez pozwanego,
doznać uszczerbku na zdrowiu.

Zachodzą zatem przesłanki przewidziane w art. 730 § 1 KPC do wydania żądanego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

W sprawie niniejszej, jako sprawie o roszczenie niepieniężne, na podstawie art. 755 § 21 k.p.c. nie stosuje się art. 731 k.p.c., a zatem nie obowiązuje reguła, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.
Zapowiedzi pozwanego i podległych mu urzędników spowodowały u powoda uzasadnione poczucie zagrożenia dla zdrowia, życia i wolności, przez co naruszyły jego dobro osobiste jakim jest dobrostan polegający na życiu
bez lęku i poczucia zagrożenia.

Wartość przedmiotu sporu wyznacza wartość zadośćuczynienia należnego powodowi a także szacunkowa wartość kosztów leczenia jako rezultatu poddania się rygorom z § 27 w/w rozporządzenia.

Próba przedsądowego załatwienia sporu nie została podjęta wobec deklarowanego publicznie, jasnego stanowiska pozwanego.
Wartość przedmiotu sporu w zakresie roszczenie o ochronę dóbr osobistych wyznacza szacunkowa,
minimalna, przewidywana wysokość kosztów leczenia w wyniku rozstroju zdrowia powoda w razie zasłaniania twarzy (10000 zł), a w zakresie roszczenia o zapłatę – wysokość tego roszczenia.

Zał:
-pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową
-potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 1000 zł
-wydruki ze stron internetowych plik
-zaświadczenie lekarskie z dnia 27.02.2019 r.
-odpis pozwu wraz z załącznikami 


 

KOMENTARZE

 • x
  Szkoda, że przy okazji nie wnieśliście o wyjaśnienie:

  KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?! OGŁOSIŁ: wystąpienie stanu epidemii.

  Pozdrawiam
 • wnosząc pozew Pan Sanocki
  naiwnie wierzy, że jakiś sąd odważy się na uczciwe rozpatrzenie sprawy ? Pan to chyba tylko pod publikę robi. Morawiecki i reszta rządzącej kasty otoczona jest parasolem ochronnym i nikt im nic nie zrobi. Możesz Panie nawet do Strasburga pisać, a nawet samego Straburgera i ni to nie da. Gratuluję marnowania czasu.
 • @charon 08:08:07
  Więcej wiary! Kropla drąży skałę.
 • @charon 08:08:07
  Pan Sanocki przynajmniej coś próbuje robić a my?

  Rozdyskutowani,podzieleni, skłóceni, emocjonalnie rozchwiani, zatomizowani
  obywatelko słabi by nie powiedzieć nijacy, nasyciwszy głód z marketowego
  rogu obfitości, zamiast żyć naprawdę, śnimy konformistyczno - oportunistyczny sen z przewodnim motywem:
  "sie należny, dadzą, tylko się nie wychylaj".

  Źle się to skończy.
 • Nooo - taki
  pozew jest jak najbardziej słuszny - tylko wtedy - kiedy prawidłowo go zaadresujemy - do szefa rzeczonego pana premiera - niejakiego Belzebuba.
  Wniosek?
  Nie dla jaj kiedyś powiedziano - "po owocach ich poznacie" Nie dla jaj!
 • Morawiecki ODEJDZ !
  WIELKIE brawa dla pana panie Sanocki ! trzeba próbować dopaść tych globalnych grandziarzy , jestem z panem !

  Pytanie ! czy jest prawnie napisać POZEW NARODOWY przeciw
  1. pozew przeciw Morawieckiemu
  2. pozew przeciw Adam Niedzielskiemu
  3. pozew przeciw Łukaszowi Szumowskiego

  Za terror psychiczny na obywatelach , i zniszczenie małych i średnich firm

  4. pozew przeciw Jarosław Szymczyk za terroryzm na obywatelach !

  Jestem gotów taki zbiorowy pozew PODPISAĆ !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • UWAGA na @charon 08:08:07
  Obywatele ! niejaki charon [ na 99,99 ] to prowokator żydowski który ma za zadanie ZNIECHĘCAĆ Polaków do wszelkich zadań które by godziła w żydowski porządek świata !!!

  UWAGA UWAGA !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach
 • @charon 08:08:07
  Śmierć od was odejdzie i nie podskakuj!

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/TheRiderOfTheApocalypse.jpg

  sąd to instytucja, jak bank... i...
  i wieża na dejeden. pozostaje wywrócić stolik.
 • Autor
  Pan Sanocki ma rację i słusznie postąpił.
  Trzeba zauważyć, że wielu sędziów jest negatywnie nastawionych do PiS i tu maja okazję pokazać, że PiS nie jest ponad prawem i z sędziami muszą się liczyć.
  Innymi słowy ,,kasta ludzi zupełnie wyjątkowych” może się na PiS–ie odegrać.
  Ciekawie się zapowiada.
 • Brawo panie Sanocki
  Próbować zawsze trzeba. Tylko nie ma tam nic o karze administracyjnej, a jest tam coś takiego:
  Administracyjne kary pieniężne

  Art. 189a. [Zakres stosowania przepisów]
  § 3.
  W sprawach nakładania lub wymierzania przez organ administracji publicznej kar na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej lub z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przepisów niniejszego działu nie stosuje się.
  Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć
 • Bzdura prawna... od początku do końca!!!
  Primo: "Pozew - przeciwko Premierowi " - premiera rządu RP pozwać nie można - premier, jak i każdy minister (bez względu kto tą funkcję sprawuje) to organ państwa a "organu" osoby pozwać nie można, pozywać można wyłącznie osobę. W powyższym przypadku pozwanym musiałaby być Rzeczpospolita Polska której organem jest premier!... co ze względu na miłościwie nam obowiązujący od 100lat zapis konstytucji (który ja nazywam prawniczym gównem nasranym na polską wycieraczkę ) , dziś to art. 174 , jest niedopuszczalne!!!

  Duo: "Pozwany:
  Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3,"

  … kolejna bzdura i to do kwadratu!!!
  Fikcja prawna zwana Skarb Państwa, nie może być reprezentowana przez Prezesa Rady Ministrów, albowiem zgodnie z ustawą ( Dz.U. 2016 poz. 2261 ) jest reprezentowana przez Prokuratorię Generalną SP....

  Zakres działania Prokuratorii Generalnej
  Art. 4. 1. Do zadań Prokuratorii Generalnej należy:
  1) wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym;
  2) zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  itd....

  Tak więc p.Januszu… znajdź pan sobie ( moja rada) lepszego , mniej bzdurzącego adwokata, bo jak na razie .. to lądujesz pan w malinach z tym swoim pozwem :-)

  Pozdrawiam - Adam Kuśnieruk Opole
 • @ele 09:32:31
  Jak stąpam już 40 lat po tym padole pełnym łez to jeszcze nikt mnie żydowskim prowokatorem nie nazwał. Jest Pan w błędzie i jeszcze czytać ze zrozumieniem Pan nie potrafisz. Zwróciłem tylko uwagę na bezcelowość działania Pana Sanockiego. Znając stronniczość polskich sądów śmiałem i nadal śmiem powątpiewać, że cokolwiek uda się ugrać. Kubeł zimnej wody na głowę Panie Ireneuszu.
 • Do @charon 14:23:29
  Zamiast zwracanie uwagi o bez celowym działania pana Sanockiego to może by pan dał jakiś dobry lub bardzo dobry przykład jak kiedy był by celowy ! Krytykować każdy może , ale dać dobre rady nie każdego stać

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ Autor - 5*
  DK
 • Nie krytykować pana Sanockiego, a śpiewać:
  https://www.youtube.com/watch?v=VEMGl8g38vg&feature=emb_logo
 • @ele 14:39:31
  To tylko moja prywatna i nic nie znacząca opinia proszę Pana. Moim skromnym zdaniem na nic się zda ten pozew jak i inne próby zmian. Zbyt wiele czynników i zmiennych, aby wierzyć, że da się coś zmienić. Polską rządzi klika, a nad kliką jeszcze większa siła, dla której Polska jest tylko pionkiem na światowej szachownicy, a my jej mieszkańcy jesteśmy zwykłymi niewolnikami systemu w dodatku podzielonymi przez różny światopogląd, idee oraz inne podziały.
  Nic się nie zmieni drogi Panie, chyba że na gorsze.
 • @charon 17:00:54
  21 stycznia Ludwik XVI został ścięty na gilotynie.
  30 stycznia 1649 roku w Londynie ścięto króla Karola I Stuarta
  Ceaușescu z żoną zostali skazani przez sąd wojskowy na śmierć i rozstrzelani .

  I wiele, wiele innych przypadkow
  Różnie to bywa z władzą
  U nas oszedł Gomułka, Gierek, Jaruzelski...
 • @charon 17:00:54
  Jak pozew trafi w ręce sędziego z ,,kasty ludzi zupełnie wyjątkowych” no to Mateusza nie omieszka skazać.
  Już On mu paragraf znajdzie.
 • *5
  Bez komentarza. *5!!!
 • Powodzenia!
  Ja też nie wierzę w powodzenie tego pozwu, ale życzę powodzenia! Nawet jeśli się nie uda, zawsze jest szansa na nagłośnienie tematu.
 • @Oświat 18:07:57
  Odeszli ale na niesłusznie przyznane im emerytury zamiast śmietnika historii
 • @ele 14:39:31
  po co dobre rady, przecież sam czynem mógłby cos zrobić dobrego, a dobre rady niech sobie w buty wsadzi
 • @charon 17:00:54
  niewolnik powiedział co wiedział
 • Przesyłam...
  wiadomość, jaką otrzymaliśmy na skrzynkę pocztową administracja@neon24.pl.

  "Dziendobry Panu.. Czytałam pozew przeciwko Panu Morawieckiemu, jestem pełna podziwu i podziękowania ze to co Pan zrobił..jest Pan bohaterem w tej naszej krzywdzie, dziś bylam świadkiem strajku w Opolu, bo tu mieszkam. Trzeba naszych politykow wszystkich rozliczyć.. Wiem ze to trudne bo oni tez mają dobrych prawników i zapewne wykonują przykazy wyższych,, dostojnikow,, .. Niekoniecznie z kraju. Nie może być tak ze uchwalaja sobie co chca np. w nocy, a ludzie nie maja kontroli nad tym. Musi być ktoś, kto reprezentuje nas,, nasze dobro bo niestety ci co mieli to robić zostali dla nas wrogami. Slucham czasem Pana Zagórskiego, i myślę że te obce nam działania są od lat ukartowane. Ponoć 28go bedziemy mieć wojsko na ulicach, robią

  szpitale polowe,, zastanawiam sieęczy nie brnie to do działań wojennych na naszym terytorium. Czy to chodzi o cały świat czy tylko Europę? Ciepło pozdrawiam.. I chętnie sie dowiem jaki będzie efekt pozwu."

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930